top of page

家居維修實錄

DIY 洗冷氣機 由慳錢...慘變燒錢

近年網上有好多 DIY 洗冷氣教學,看似簡單 easy job,但好多時見到個結果是「贏粒糖輸間廠」,慳錢慘變燒錢。

冷氣機滴水 5 大原因?

冷氣機滴水,往往是破壞樓上下鄰里關係的黑手,要解決問題,先要了解原因,一般而言,漏水、滴水,都是離不開以下 5 個原因。

冷氣唔凍就要換雪種?

唔少人都話冷氣唔凍係因為雪種問題?其實雪種係冷氣機內嘅 製冷物質。其實一部冷氣機在正常情況是毋須添加雪種,除非 是出現漏雪種,但如果是出現漏雪種情形,即是加入新雪種也 無補於事,反之找到源頭再補漏才是解決方法。

冷氣機少清潔細菌病毒通屋走?

唔少人都試過,夏天開冷氣機時,噴出的除了涼風,更「隨機附送」一股異味?講到尾,就是你部冷氣太污糟!

冷氣機滴水 隨時被控滋擾

晾衫先嚟滴水,樓上唔係咁玩我嘛!

辦公室維修實錄

天花、窗口、分體機洗冷氣注意事項

試過有位企業客戶,他們為求方便,在店舖買了支裝泡沫清潔 劑用作清洗窗口機,結果噴出來來冷氣仍是有股異味,及後更 有幾個員工因而病倒。

bottom of page